Fiscus belast verhuur onder marktwaarde als goedgunstig voordeel

Er bestaat veel rechtspraak over het ter beschikking stellen van een onroerend goed van de vennootschap aan haar bedrijfsleider. In dat geval waardeert de fiscus het toegekende voordeel van alle aard op basis van een forfaitaire raming. Wat als een vennootschap vastgoed ter beschikking stelt aan een derde?

Het Hof van Cassatie boog zich recent over volgende situatie: een vennootschap stelt een woning ter beschikking van derden tegen een lage vergoeding. Doorgaans zal de fiscus in zo’n geval de kosten van de vennootschap, die op de ter beschikking gestelde goederen betrekking hebben, verwerpen als aftrekbare beroepskosten.

De fiscus baseerde zich in dit geval echter niet op de regeling van de aftrekbare beroepskosten, maar op de regeling die betrekking heeft op het verlenen van abnormale en goedgunstige voordelen. Een voordeel is goedgunstig wanneer de verstrekker van het voordeel geen evenredige tegenprestatie in ruil krijgt.

De vraag stelde zich of de fiscus het voordeel mag koppelen aan de uitgaven van de vennootschap, die verband hielden met het onroerend goed. In de plaats van een raming op basis van het verschil tussen de betaalde huurprijs en de marktconforme huurprijs.

Het Hof van Cassatie besloot dat de keuze van waarderingsmethode in essentie een keuze van de fiscus is. Het komt aan de fiscus toe om de werkelijke waarde van een concreet voordeel te waarderen. De fiscus moet wel rekening houden met de vraag of er sprake is van artificieel opgedreven kosten die als een abnormaal of een goedgunstig voordeel kwalificeren.

De vraag stelt zich of hiermee geen schending van het gelijkheidsbeginsel dreigt. De gehanteerde waarderingsmethode bij de terbeschikkingstelling van een onroerend goed door een vennootschap, kan tot een ongelijke fiscale behandeling leiden naargelang de vennootschap het goed ter beschikking stelt van haar bedrijfsleider, dan wel van een derde. De forfaitaire raming die geldt voor een voordeel van alle aard ten gunste van een bedrijfsleider vormt in dat opzicht idealiter de bovengrens bij de raming van eenzelfde voordeel toegekend door de vennootschap aan een derde.

Bron: Lauwers