Dossier Verzekeringen

Aansprakelijkheid, persoonlijke risico’s en pensioenopbouw

Wanneer bent u als bedrijf of ondernemer aansprakelijk? Bent u zowel als bedrijf als ondernemer voldoende verzekerd? Hoe kan ik als zelfstandige een volwaardig pensioen opbouwen? Het zijn stuk voor stuk belangrijke vragen, waar we u in dit artikel graag meer inzicht in willen geven.

 1. Beroepsaansprakelijkheid

De wet verplicht alle intellectuele beroepen die actief zijn in de bouwsector om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wie een overeenkomst sluit, moet zich houden aan bepaalde voorwaarden. Doet u dat niet, of niet goed, dan bent u aansprakelijk voor de schade die uw medecontractant daardoor lijdt.

Ga er in het algemeen van uit dat geschillen met uw klant of leverancier over de uitvoering, kwaliteit, tijdige uitvoering, tijdige betaling,… geschillen zijn waarin u misschien een aansprakelijkheid oploopt, niet gedekt door uw gewone bedrijfspolis BA.

 1. Verzekeringen voor ondernemingsrisico’s

Als ondernemer bent u vaak niet alleen voor uw eigen daden aansprakelijk, maar ook voor die van je werknemers. Schadevergoedingen kunnen hoog oplopen en het is dan ook aangewezen om u goed te verzekeren.

 • Verzekering BA uitbating

Deze verzekering vergoedt de schade die een derde oploopt door een fout van u of uw personeel tijdens de werkzaamheden. Als voorwaarde wordt gesteld dat de schade is ontstaan door en tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit.

 • Verzekering BA na levering

Deze verzekert de aansprakelijkheid nadien, voor schade als gevolg van de uitvoering van het werk of na de levering van de goederen.

 • BA objectieve aansprakelijkheid

Wanneer uw instelling toegankelijk is voor publiek bv.restaurants/frituren/bars met publieke ruimte > 50m², moet u beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing. De gewone brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid uitbating volstaat hierbij niet. Deze wordt door gemeente of stadsbestuur opgevraagd om exploitatievergunning te behouden.

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Een gewone bestuurdersfout is aan algemene fout die je als bestuurder maakt tijdens de uitvoering van uw bestuursopdracht. Denk daarbij aan het niet bijwonen van de vergaderingen van het bestuursorgaan, het laattijdig protesteren van een factuur, het nalaten een noodzakelijke verzekering af te sluiten, een handelshuurovereenkomst te hernieuwen.

Daarnaast kunt u als bestuurder verantwoordelijk worden gesteld voor een inbreuk op de vennootschapswetgeving, de boekhoudwetgeving of op de statuten. Dit kan zijn: de vennootschap laten handelen buiten haar statutair doel, het niet neerleggen van de jaarrekening, het niet naleven van de procedure rond belangenconflicten, niet naleven van de opgelegde veiligheidsvoorschriften, een werknemer voorttrekken,…

Ook als u een buitencontractuele fout begaat ten aanzien van derden of ten aanzien van de vennootschap bent u aansprakelijk als bestuurder. Het gaat dan bijvoorbeeld om diefstal van de vennootschap of de verduistering van gelden of goederen eigendom van de onderneming.

Ook als u als bestuurder een kennelijk grove fout maakt die later aanleiding geeft tot faillissement van de vennootschap, kunt u aansprakelijk worden gesteld.

Tot slot kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor “wrongful trading”. Men spreekt hiervan wanneer u als bestuurder bewust een verlieslatende activiteit verderzet. Als de vennootschap dan failliet gaat, kan de rechter je veroordelen tot betaling van een deel of het geheel van het netto-passief.

Met de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen werd er evenwel een beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid ingebouwd.

Deze drempels gelden voor alle bestuurders samen en per geheel van feiten dat aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid. Er kan niet voorzien worden in een contractuele beperking van de aansprakelijkheid onder de wettelijke grenzen. De rechtspersoon kan ook niet op voorhand afstand doen van een aansprakelijkheidsvordering t.a.v. de bestuurder.

 • Arbeidsongevallen personeel

Als werkgever bent u aansprakelijk voor alle ongevallen die verband houden met tewerkstelling of die gebeuren tijdens de verplaatsing weg-werk-thuis. Als u personeel in dienst hebt, is een verzekering tegen arbeidsongevallen belangrijk en wettelijk verplicht.

 • Rechtsbijstand

In praktijk is het soms niet altijd even duidelijk waar nu precies de verantwoordelijkheid ligt of hou groot de omvang van de schade is. Als de verschillende partijen dan niet tot een overeenkomst komen, zal de zaak moeten worden voorgelegd aan een rechter. Ook de kosten van de rechtsbijstand kunnen worden verzekerd.

 1. Pensioenopbouw
 • VAPZ

VAPZ of het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen is zeer toegankelijk. Elke zelfstandige in hoofdberoep, bedrijfsleiders, meewerkende echtgenoten, zelfstandige helpers kunnen vrijwillig een polis VAPZ afsluiten, ongeacht of ze de zelfstandige activiteit in persoonlijke naam of via een vennootschap uitoefenen.

De betaalde VAPZ-bijdragen hebben een dubbele gunstige werking. Enerzijds verminderen ze de sociale bijdragen. Anderzijds is VAPZ ook fiscaal bijzonder aantrekkelijk, maar het maximaal fiscaal aftrekbaar bedrag ligt dan wel weer lager dan bij bijvoorbeeld groepsverzekering of IPT.

Bij een gewoon VAPZ gaat 100% van de premies naar de aanvullende pensioenopbouw. De premies die gestort worden in het kader van een gewone VAPZ-overeenkomst bedragen minimaal 1% en maximaal 8,17% van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug met een absoluut maximum voor 2020 op 3.291,30 euro.

 • Sociaal VAPZ

Bij een sociaal VAPZ gaat 90% van de premies naar de aanvullende pensioenopbouw en de resterende 10% naar solidariteitswaarborgen zoals bijvoorbeeld: vrijstelling van premie in geval van ongeschiktheid of faillissement, vervangingsinkomen in geval van overlijden of invaliditeit, forfaitaire vergoeding in geval van ernstige ziekte of verlies van onafhankelijkheid, verhogen van pensioenen.

Om het sociaal VAPZ aantrekkelijker te maken wordt de aftrekbegrenzing vermeerderd met 15% (8,17 x 1,15 = 9,40%). De premie bedraagt dus maximaal 9,40% van het beroepsinkomen, met voor 2020 een maximale bovengrens van 3.786,81 euro.

 • Klassiek pensioensparen

Ook zelfstandigen kunnen een pensioenkapitaal opbouw via het klassieke pensioensparen: via een pensioenspaarrekening of een pensioenspaarverzekering.

Kiest u voor een pensioenspaarrekening bij een bank dan krijgt u geen gegarandeerd minimumrendement. De winst hangt af van de beursevolutie. Kiest u voor pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, dan kent u op voorhand het jaarlijks minimumrendement. Daarnaast maakt u kans op een winstbonus, die afhangt van de beleggingsresultaten van de verzekeraar.

In 2020 heeft u de keuze tussen:

 • De ‘klassieke’ regeling: maximum 990 euro met een belastingvermindering die 30% van het betaalde bedrag bedraagt.
 • De ‘nieuwe’ regeling: maximum 1.270 euro met een belastingsvermindering die 25% van het betaalde bedrag bedraagt.

Als u en uw partner samen belast worden, heeft u toch elk afzonderlijk recht op dat maximumbedrag op voorwaarde dat u elk houder bent van een spaarrekening of spaarverzekering.

 • Levensverzekering

Een levensverzekering kan dienen om een aanvullend pensioen bijeen te sparen.

De maximale premies van een levensverzekering hangen af van het inkomen en leveren steeds een fiscaal voordeel van 30%, met een plafond van 2.350 euro.

 • POZ/IPT

Met POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) en IPT (individuele pensioentoezegging) krijgt u de kans om als zelfstandige jouw pensioen naast VAPZ op het niveau te brengen van een werknemer.

POZ is bedoelt voor alle zelfstandigen zonder vennootschap en IPT is bedoelt voor bedrijfsleiders en zijn vooral interessant wanneer je het plafond van de andere pensioenproducten hebt bereikt.

Bij POZ geniet u van 30% belastingsvoordeel + bijkomende besparing op je gemeentebelasting.

Bij IPT geldt er een taks van 4,4% op de premies die de vennootschap stort, toch is IPT fiscaal interessant.  De premies worden immers in aftrek genomen als beroepskost in de vennootschapsbelasting, wat je 20% tot 25% belastingbonus kan opleveren.

Hierna geven we graag een handig overzicht per statuut van de pensioenopbouw volgens fiscaal interessante hiërarchie

Besluit

Het is als ondernemer zeer belangrijk dat u zich goed laat informeren over de verschillende risico’s die verbonden zijn aan het uitoefenen van uw beroepsactiviteit, en hoe u zich er kan tegen verzekeren. Verder zijn er tal van mogelijkheden om als ondernemer een pensioen op te bouwen, die tevens fiscale voordelen opleveren.

Doe nu jouw gepersonaliseerde check door te mailen naar info@balan-z.be ! In deze grondige oefening gaan we na of u zowel persoonlijk als met uw onderneming de gepaste verzekeringen heeft. De perfecte combinatie tussen aansprakelijkheid en fiscaliteit op uw maat.   

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *