Centen en procenten: nieuwigheden voor uw belastingaangifte

Naar jaarlijkse gewoonte zijn er enkele wijzigingen voor het indienen van uw belastingaangifte. Door de coronacrisis en de nieuwe federale regering werden enerzijds enkele belastingvoordelen verhoogd of aangevuld en anderzijds worden de fiscale grensbedragen bevroren. De jaarlijkse indexering wordt bevroren tot en met 2023 (v.b. fiscale vrijstelling roerende voorheffing op dividenden, vrijstelling inkomsten uit spaardeposito’s, ..) De bevriezing van de indexatie voor pensioensparen daarentegen, wordt uitgesteld tot aanslagjaar 2022. Dat betekent dat wel degelijk de bedragen 990 en 1.270 EUR van toepassing zijn voor aanslagjaar 2021.

Hoger belastingvoordeel

 • Kinderopvang : U mag alle opvangkosten inbrengen, tot maximaal 13 EUR per dag en per kind i.p.v. 11,20 EUR. Verder wordt dit maximumbedrag voor inkomsten 2021 verhoogd tot 13,70 EUR en zal dit jaarlijks worden geïndexeerd. Tegelijk werd de leeftijdsgrens opgetrokken naar 14 jaar (i.p.v. 12 jaar) en 21 jaar voor kinderen met een zware handicap (i.p.v. 18 jaar)

 • Giften : aan erkende instellingen, voor een min bedrag van 40 EUR, leveren voortaan een belastingvermindering op van 60% i.p.v. 45 (uitzonderlijk ook voor giften aan OCMW’s, ziekenhuizen, instellingen mensen met een handicap, bejaarden en beschermde minderjarigen : voor giften tussen 1 maart en 30 juni 2020 alsook voor giften van computers aan scholen : tussen 1 maart en 31 december 2020).

 • Mantelzorgers : verhoogde belastingvrije som, daardoor maximum belastingvoordeel van 534 EUR

 • Studentenarbeid, niet alle bezoldigingen meegeteld : bezoldigingen uit studentenarbeid van april tot en met 30 juni 2020, worden niet meegeteld voor de berekening van de nettobestaansmiddelen om ten laste te kunnen blijven. Alsook voor het 4de kwartaal van 2020 en het 1ste kwartaal van 2021 voor studentenarbeid in de zorgsector.

 • Rechtsbijstandsverzekering : voortaan geven premies, betaald vanaf 1 sep 2019, recht op een belastingvermindering van 40%. Premies tot 310 EUR per jaar, wat dus een maximum jaarvoordeel oplevert van 124 EUR (opgelet: aan wettelijke polisvoorwaarden voldoen).

 • Vrijstelling roerende voorheffing op dividend : 800 i.p.v. 640 EUR
 • Vlaamse winwinlening : Vlaams belastingkrediet voor winwinleningen gesloten vanaf 16/03/2020 tot uiterlijk 31 december 2021 werd opgetrokken van 30% naar 40%, en dat voor de volledige looptijd van die winwinlening.
  Tegelijk is er een extra Vlaamse mogelijkheid waarbij vrienden en familieleden geld uitlenen aan een KMO met hun maatschappelijke zetel in het Vlaams gewest. Dit levert een jaarlijkse belastingkorting op van 2,5% op het openstaand kapitaal. Het maximumbedrag werd opgetrokken van 50.000 naar 75.000, terwijl de kredietnemer maximum 300.000 EUR kan ontlenen i.p.v. 200.000 EUR.

 • Taks shelter : Bijkomend belastingvoordeel voor particulieren die tot 100.000 EUR nieuwe aandelen kopen op naam tijdens een kapitaalverhoging tot maximaal 250.000 EUR tussen 14 maart en 31 december 2020. Een betaling en volstorting in diezelfde periode levert een belastingvermindering op van 20%, wat een maximaal belastingvoordeel van 20.000 EUR is.

Woonbonus afgeschaft

In Vlaanderen werd sinds 2020 de woonbonus afgeschaft, voor leningen aangegaan vanaf 2020. Alle lopende leningen behouden wel het belastingvoordeel. Merk hierbij op dat, indien de looptijd werd verlengd door betalingsuitstel naar aanleiding van corona, die extra maanden wel nog een belastingvoordeel zullen opleveren.
De belastingvermindering voor betaalde erfpacht-, opstalvergoedingen en gelijkaardige vergoedingen werd vanaf 1/1/2020 ook geschrapt.

Belastingvoordeel diensten- en wijk-werkcheques (vroegere pwa-cheques) teruggeschroefd

20% belastingvermindering i.p.v. 30%, op maximaal 1.520 EUR aangekochte cheques per persoon..

Verlenging verhoogde investeringsaftrek voor KMO’s en eenmanszaken

Met de coronawet werd het basistarief voor de investeringsaftrek opgetrokken van 8% naar 25%. Aanvankelijk voor investeringen van 12 maart tot 31 december 2020. Deze maatregel wordt nu verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.

Fiscaal vrijgesteld

 • Thuiswerk-vergoeding : max 129,48 EUR per maand. Sinds 1 maart kunnen werkgevers een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen voor de inrichting van de werkruimte thuis. Met een minimum van 5 dagen per maand thuiswerk.

 • Consumptiecheques : tot 300 EUR belastingvrij, te besteden in horecazaken of kleinhandelszaken die minimum 1 maand verplicht moesten sluiten.

 • Bezoldiging vrijwillige overuren : Extra overuren in de cruciale sectoren tussen april en 30 juni 2020 worden beloond. Bovenop de gebruikelijke 100 overuren, kon men tot 120 vrijwillige overuren bijkomend presteren (indien geen overloon werd betaald, ontsnappen deze aan belasting)

Geen meldplicht meer voor meerdere effectenrekeningen

De rubriek voor rekeningen en individuele levensverzekeringen in buitenland, juridische constructies en leningen aan startende kleine vennootschappen werd voor inkomstenjaar 2020 geschrapt en is dus niet in te vullen.

Onroerende goederen in het buitenland – wijziging belastbare basis

Vanaf 2021 zal er een KI worden toegekend aan in het buitenland gelegen onroerende goederen.
Dit impliceert dat iedere verwerving of vervreemding gemeld moet worden, binnen de 4 maanden. Voor reeds bestaande buitenlandse onroerende goederen op 31/12/2020, dient de belastingplichtige vóór eind dit jaar dit zelf aan te geven via myminfin.

Deadlines:
15 juli 2021 via taks on web
30 juni 2021 op papier
 
U laat uw aangifte invullen door ons? Dan hebben we tijd tot 21 oktober 2021    
 

Kimberley Geldhof  – Balan’z – Accountants & Tax Advisors

Bron: De Tijd, Practicali